Έρχονται χρήματα για τα προγράμματα της Βιολογικής Γεωργίας

Η έναρξη πληρωμών θα πραγματοποιηθεί μετά την αποστολή σχετικών οδηγιών από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι καθώς και η καταχώρηση των Διοικητικών Ελέγχων των Δηλώσεων

Εφαρμογής του έτους 2015 στη μηχανογραφική εφαρμογή για τη Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία.

Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τρικάλων η έναρξη πληρωμών θα πραγματοποιηθεί μετά την αποστολή σχετικών οδηγιών από τον

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ταυτόχρονα εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του Μέτρου 1.1

«Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 κατά το

έτος 2017.

Το τελευταίο διάστημα άρχισε η υποβολή των Δηλώσεων Εφαρμογής του έτους 2016 για τη

Βιολογική Γεωργία στη Δ.Α.Ο.Κ Τρικάλων και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσής τους είναι στις 24/7/2017.