Αποστέλλονται με e-mail και με τα ΕΛΤΑ οι λυπητερές για τους συνδημότες

Εντός διμήνου θα πρέπει να ασφαλίσουν τα ανασφάλιστα οχήματα και να πληρώσουν τα πρόστιμα ύψους 250 ευρώ

Σαν κεραυνός πέφτει σε πολλούς Φαρκαδόνιους, κατόχους ανασφάλιστων οχημάτων το μήνυμα του υπουργείο Οικονομικών που τους καλεί εντός διμήνου να καταβάλουν το πρόστιμο ύψους 250 ευρώ και στην συνέχεια να ασφαλίσουν το όχημα είτε πρόκειται για αυτοκίνητο, είτε για δίκυκλο.

Τα ειδοποιητήρια κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκαλώντας αγανάκτηση καθώς τα πρόστιμα είναι αρκετά υψηλά. Σε περίπτωση που αυτά δεν πληρωθούν εντός διμήνου τότε το λόγο έχει η αστυνομία που θα κληθεί να αφαιρέσει την άδεια στοιχείων κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα όπως επισημαίνεται στο ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προβούν άμεσα στην ασφάλιση του οχήματος, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις ίδιες διατάξεις παραβόλου, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
Για την πληρωμή του οφειλόμενου παραβόλου έχει δημιουργηθεί παράβολο από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη, το οποίο φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας. Ανάκτηση και πληρωμή του μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή e-Παράβολο, στον ιστότοπο www.aade.gr
Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωση με την παρούσα επιστολή του ιδιοκτήτη του οχήματος.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου.
Στην περίπτωση που το όχημά εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής για τη γνωστοποίηση της εξαίρεσής σας από την υποχρέωση πληρωμής του παραβόλου.
Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής με τα προαναφερθέντα, μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία του και τα στοιχεία του οχήματός θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.).