Αποτυπώνει συναισθήματα μέσω της Ποίησης ο συντοπίτης Ποιητής Γιώργος Αλεξανδρής

Χρόνια τώρα ο συντοπίτης Γιώργος Αλεξανδρής μετάφερει συναίσθηματα μέσω των ποιημάτων του, συγκινώντας κάθε ηλικία ανθρώπων. Μέσω των ποιιημάτων του προσπαθεί να αποτυπώσει τα δικά του συναισθήματα ή να μεταφέρει μια ιστορία που του μεταφέρθηκε μέσω των στίχων.

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Αλεξανδρής, καταγόμενος από το Πετρωτό, «στον ποι­ητή ανήκουν οι κατα­νυ­κτι­κές αγρύ­πνιες, οι μυστη­ρια­κές ιερο­τε­λε­στίες, το παί­δεμα του νου και της ψυχής, το πλά­νταγμα.».

Τα ποι­ή­ματά του είναι του ανα­γνώ­στη. Και η Τέχνη της ποί­η­σης, ο εναρ­μο­νι­σμός τους στην απο­κά­λυψη και τη λύτρωση. Για την αλή­θεια, το φως και την ομορ­φιά της ζωής.

Επειδή η ποι­η­τική έκφραση είναι κάτι περισ­σό­τερο από μια δημιουρ­γική έμπνευση, κάτι περισ­σό­τερο από κατά­θεση ψυχής με σμι­λε­μένο λόγο. Μύηση κοινή στην ολο­κλή­ρωση και την ελευθερία.

Αυτο­ε­πι­βε­βαί­ωση στην υπέρ­βαση της αιω­νιό­τη­τας και ανα­γνώ­ριση της ανθρώ­πι­νης μεγαλο­σύ­νης σ’ έναν ανο­λο­κλή­ρωτο χρόνο με τη βεβαιό­τητα του θανά­του. Τάχα πόσο απέ­χει η θέωση από το λόγο;

Ο κος Αλεξανδρής σε πρόσφατη εκδήλωση στο Πετρωτό ανάμεσα στους κ.κ. Κώστα Σπανό και Βασίλη Κύργια

Τα ποι­ή­ματα που ακο­λου­θούν είναι συγκε­ντρω­μένα σε τρεις συλ­λο­γές. Στην πρώτη με τον τίτλο, «ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ –Ω», υπάρ­χουν 63 ποι­ή­ματα ταξι­νο­μη­μένα σε 7 ενό­τη­τες από 9 ποι­ή­ματα η καθε­μία με μια μικροει­σα­γωγή που απο­τε­λεί θεμα­το­γρα­φική ανα­φορά και επε­ξή­γηση. Η δεύ­τερη συλ­λογή που τιτλο­φο­ρεί­ται, «ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΗΣ», περι­λαμ­βά­νει 23 ποι­ή­ματα και η τρίτη, μια μικρο­συλ­λογή από 6 ποι­ή­ματα με τον τίτλο, «ΕΞΙ ΑΣΤΑΘΗ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ».

Τα περισ­σό­τερα έχουν δημο­σιευ­τεί στις τοπι­κές εφη­με­ρί­δες, «Τρι­κα­λινά ΝΕΑ» και «Η ΕΡΕΥΝΑ». Μερικά στο ετή­σιο περιο­δικό σύγ­γραμμα, «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ» που εκδί­δει ο Φ.Ι.Λ.Ο.Σ. Τρικάλων.

Τα συγκεκριμένα ποι­ή­ματα δεν απο­τε­λούν το σύνολο της δημιουρ­γίας του, επισημαίνει.

Επί­σης κάθε νέα ποι­η­τική δημιουρ­γία που θα δημο­σιεύ­ε­ται σε εφη­με­ρίδα ή περιο­δικό, θα αναρ­τά­ται και στο ιστολόγιο του. Επι­τρέ­πε­ται η αντι­γραφή, η ανα­πα­ρα­γωγή, η οποια­δποτε προ­βολή και χρήση χωρίς την άδειά του με απλή ανα­φορά στο ιστο­λό­γιο του. Από αναγνωστες μέχρι και εκδό­τες. Κι αυτό γιατί η Ποί­ηση ως Τέχνη δεν μπο­ρεί να απο­τε­λεί ιδιοκτησία.

Ο κος Αλεξανδρής μας κοινοποίησε το παρακάτω ποίημα για τους αναγνώστες της ιστοσελίδας μας και εμείς με μεγάλη χαρά σας το παρουσιάζουμε:

            ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 

…από τους αδέξιους βηματισμούς…

 

Η αστέγαστη σιωπή και το φευγάτο βλέμμα,

κρυφή παραδοχή κι αστράτευτη εμπειρία.

Η αγανάκτηση, ανώριμη οργή και  ρήτρα,

αυτάρεσκη επινόηση, του φόβου αγυρτεία.

Σωριάσαμε τις μέρες μας ανώνυμες και υποτελείς,

μετρήσαμε τα χρόνια μας με σύμβολα και εποχές

και τώρα πώς ν’ αναμετρηθείς με  σχήματα και ίσκιους

και πώς ν’ αξιωθείς μακαρισμούς και προβλέψεις;

 

…στο ανένταχτο κρησφύγετο …

 

Οι παλιές μνήμες και οι ύστεροι αναλογισμοί,

γραφή επιθυμιών και ανάγνωση σοφίας.

Η προσφυγή στους ορισμούς και τις αριθμήσεις,

αίρεση αξιών και αντίστιξη ευθύνης.

Συνταχθήκαμε με αναλυτές και προφήτες,

αναρτήσαμε ιδέες ,αξίες και προτάσεις

και τώρα πώς ν’ αναμετρηθείς με μεταστάσεις

και πώς ν’ αξιωθείς την πρακτική της γνώσης;

 

…και τις απόκρυφες  ομολογίες.

 

Η χθεσινή επίσπευση, το κέλευσμα τ’ αυριανό,

επίγραμμα μοναξιάς και επιμύθιο ιστορίας.

Το δίλημμα, συνείδησης κενό και υποτροπή,

αφορισμού ανάκρουση, ανάγκη και μαρτυρία.

Πορευθήκαμε με προτεραιότητες και ανιχνεύσεις,

στασιάσαμε με σύνδρομα και αμφισβητήσεις

και τώρα πώς ν’ αναμετρηθείς με τη δεσποτεία του χρόνου

και πώς ν’ αξιωθείς τη λύτρωση της υπέρβασης;

 

Γιώργος  Αλεξανδρής

23-2-17

 

www.alexandris23.net