Εννέα προσλήψεις στην «Πέλιννα» διαφόρων κατηγοριών

Στην πρόσληψη 9 ατόμων θα προβεί το νομικό πρόσωπο του Δήμου Φαρκαδόνας «Πέλλινα» για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών των Παιδικών Σταθμών.

Τα άτομα που θα προληφθούν θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Ειδικότερα η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 1 Μάγειρα κατηγορίας ΔΕ, 2 Μαγείρων κατηγορίας ΥΕ, 4 υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων, κατηγορίας ΥΕ καθώς και 2 Νηπιαγωγών κατηγορίας ΠΕ. Οι υπάλληλοι θα απασχοληθούν από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/08/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φαρκαδόνας «ΠΕΛΙΝΝΑ», Γ. Γεννηματά 1, Φαρκαδόνα, Τ.Κ.42031, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, υπ’ όψιν κ. Μιλτιάδη Τασιούλα (τηλ. επικοινωνίας: 24333-50038).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαρκαδόνας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.