Επανδρώνεται με νέο προσωπικό η ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας

proslipseis_dimoi_aftodioikisi.gr_

Με νέο προσωπικό επανδρώνεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Φαρκαδόνας για να αντιμετωπίσει τις έκτακτες εποχικές ανάγκες.

Το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί να καλύψει τις έκτατες ανάγκες της Υπηρεσίας με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη νέων υπαλλήλων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα θα παρουσιαστούν την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Ειδικότερα η ΔΕΥΑΦ θα προσλάβει μέσω ΑΣΕΠ, 5 υπαλλήλους που θα απασχοληθούν για ένα 8μηνο, δίνοντας ανάσα στην Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που έχει εκδοθεί και αναμένεται να τρέξει από αύριο και για ένα 10ημερο πρόκειται να προσληφθούν 5 άτομα εκ των οποίων 2 υδραυλικοί κατηγορίας ΔΕ, 1 χειριστής μηχανήματος έργου κατηγορίας ΔΕ κι 2 εργάτες γενικών καθηκόντων κλάδου ΥΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρκαδόνας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.), Ν. Πλαστήρα 44Β, Τ.Κ.42031, Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού – Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Δέσποινας Μπότη (τηλ. επικοινωνίας: 2433023226).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας (24-02-2016).

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση όπως αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ