Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο δήμο Φαρκαδόνας

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων εποχικών αναγκών, κυρίως στην υπηρεσία καθαριότητας, ο δήμος Φαρκαδόνας προχώρησε σε αναγγελία πρόσληψης 4 ατόμων.

Πρόκειται για προσλήψεις ανθρώπων που θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα δύο ΥΕ Οδηγών τρακτέρ και δύο ∆Ε Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB).

Στην σχετική προκήρυξη μεταξύ των κριτηρίων για την πρόσληψη περιλαμβάνεται το ηλικιακό εύρος των υποψηφίων, το οποίο πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετική αίτηση στο γραφείο προσωπικού του δήμου (τηλέφωνο επικοινωνίας 2433350038), εντός προθεσμίας πέντε ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν, πέραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων που ορίζει η προκήρυξη και τα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, τίτλους σπουδών (όπου απαιτείται) καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 και 6 του Π.Δ 164/2004.

Η έλλειψη προσωπικού, είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο ο δήμος Φαρκαδόνας, όσο και οι περισσότεροι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτι που γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί μέσω προσλήψεων εποχικού προσωπικού. Σύμφωνα με δηλώσεις των αρμοδίων, η καθαριότητα είναι ο βασικότερος τομέας και στόχος είναι να μην προκύψουν προβλήματα στο σύνολο των δημοτικών διαμερισμάτων.