Ρύθμιση χρεών με αφαίρεση προσαυξήσεων ξεκινάει η Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας, στα πλαίσια του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017-2017 τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού», ανακοινώνει τη Ρύθμιση Οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο (2) μήνες από την έναρξη του ισχύος του παρόντος.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 31/07/2017 (άρθρο 52, παρ. 1 του Ν. 4483/2017) έως και την 30/11/2017.
Συγκεκριμένα :
Α. Στη Ρύθμιση του Ν. 4483/2017 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 30-09-2017.
Β. Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.
Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δε μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Εφάπαξ καταβολή με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

β) Από 2 έως και 24 μηνιαίες ισόποσες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.

γ) Από 25 έως και 48 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.

δ) Από 49 έως και 72 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.

ε) Από 73 έως και 100 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Οι απαλλαγές, υπολογίζονται επί των προσαυξήσεων και τόκων, όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 1 του Νόμου 4483/2017, στο τηλ, 2433023226.