Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για την πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Φαρκαδόνας

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το Δήμο Φαρκαδόνας η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για την πρόσληψη 8 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα δίμηνης διάρκειας.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί στην κατηγορία ΥΕ Εργατών Πρασίνου αναμένεται να καλύψει εποχικές ανάγκες και ειδικότερα της Υπηρεσίας Πρασίνου.

Στην προκήρυξη μεταξύ των κριτηρίων για την πρόσληψη περιλαμβάνεται το ηλικιακό εύρος των υποψηφίων, το οποίο είναι από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου (τηλέφωνο επικοινωνίας 2433350038), εντός προθεσμίας πέντε ημερών, που ξεκίνησε από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν, πέραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων που ορίζει η προκήρυξη και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 και 6 του Π.Δ 164/2004.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την προσεχή Τετάρτη 20 Ιουλίου.