Σε προσλήψεις προσωπικού προχωρά ο Δήμος Φαρκαδόνας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας

Στην πρόσληψη ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών αναγκών στον τομέα πρασίνου αλλά και στους παιδικούς σταθμούς, προχωρά ο δήμος Φαρκαδόνας.

Πρόκειται για προσλήψεις ανθρώπων που θα απασχοληθούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν μία ΥΕ Γενικών καθηκόντων, δύο ΥΕ Οδηγών τρακτέρ και μια Π.Ε. Νηπιαγωγών

Στην σχετική προκήρυξη μεταξύ των γενικών κριτηρίων για την πρόσληψη περιλαμβάνεται το ηλικιακό εύρος των υποψηφίων, το οποίο θα πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετική αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου (τηλέφωνο επικοινωνίας 2433350038), εντός προθεσμίας πέντε ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν, πέραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων που ορίζει η προκήρυξη και το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, επικυρωμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, τίτλους σπουδών (όπου απαιτείται) καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 και 6 του Π.Δ 164/2004.

Της Νικολέττας Μούκα