Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα δίμηνα στο Δήμο Φαρκαδόνας

Πρόκειται για 10 θέσεις ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 1 θέση ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα και 1 θέση ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων

Στην πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δυο μηνών, θα προχωρήσει ο Δήμος Φαρκαδόνας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών στους τομείς πρασίνου και Καθαριότητας.

Πρόκειται για 10 θέσεις ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 1 θέση ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα και 1 θέση ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών καθώς επίσης να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-δήλωση που πρέπει να υποβάλλουν, πέραν των τυπικών και τυχόν πρόσθετων προσόντων και τα εξής δικαιολογητικά: φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 και 6 του ΠΔ 164/2004 καθώς και του Ν.3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας εντός προθεσμίας 5 ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων και δη από αύριο Τρίτη. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2433350011.

KRINI LIVE