«Μήλον της Έριδος».. η αλληλογραφία στην Κρήνη

Η αλληλογραφία εναποθέτεται σε καφετέρια του χωριού με αποτέλεσμα να χάνεται πολλές φορές και να είναι προσβάσιμη σε οποιονδήποτε

Τα έντονα παράπονα των κατοίκων της Κρήνης συναντά η εναπόθεση της αλληλογραφίας σε καφενείο του χωριού. Όπως σε όλα τα χωριά που δεν υπάρχει οδοαρίθμηση ή είναι ελλιπής ή χωρίς μοναδικές ονομασίες οδών, έτσι και της Κρήνης η αλληλογραφία μεταφέρεται σε καφενείο του χωριού στο οποίο μεταβαίνουν οι κάτοικοι για την παραλάβουν. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πολλές φορές ο χώρος που εναποθέτετε η αλληλογραφία, αρχικά σε καφενείο, μετέπειτα σε σούπερ μάρκετ, κι αργότερα σε καφετέρια με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να εκφράζουν τα παράπονά τους, υποστηρίζοντας ότι σε πολλές των περιπτώσεων η αλληλογραφία χάνεται ενώ είναι προσβάσιμη σε οποιονδήποτε κάτοικο. Παράλληλα πολλές στιγμές στο χώρο που μεταφέρεται και αφήνεται η αλληλογραφία παρατηρείται συνωστισμός, γεγονός επικίνδυνο σε εποχές πανδημίας.

Οι ίδιοι ζητούν από τον δήμο Φαρκαδόνας να δημιουργηθούν θυρίδες στις οποίες θα εναποθέτεται η αλληλογραφία, κάτι που αναφέρεται σε σχετική νομοθεσία, όταν δεν είναι αδύνατη η προσκόμιση πόρτας-πόρτας λόγω έλλειψης αναγραφής οδών.

Σε αυτή την περίπτωση οφείλει να μεριμνήσει ο Δήμος Φαρκαδόνας προκειμένου να υπάρξει λύση στο πρόβλημα μέσω της τοποθέτησης θυρίδων.

Μετά από επικοινωνία που είχαμε ως ηλεκτρονική εφημερίδα με τα κεντρικά των ΕΛΤΑ , μας ενημέρωσαν πως ο δήμος βάσει της παρακάτω απόφασης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την δημιουργία και την τοποθέτηση θυρίδων για όλες τις κατοικίες, φτάνει η τοπική κοινότητα, να κάνει απλά ένα αίτημα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Απόφαση 710/019/2014 – ΦΕΚ 1441/Β/4-6-2014

Άρθρο 3
Εξαιρέσεις παρεκκλίσεις από την κατ’ οίκον διανομή

1.Σε περιοχές όπου η οδοαρίθμηση είναι ελλιπής ή χωρίς μοναδικές ονομασίες οδών και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον διανομής των αντικειμένων αλληλογραφίας, οι κάτοικοι θα πρέπει να παραλαμβάνουν τα ταχυδρομικά τους αντικείμενα από τοπικό κατάστημα ή θυρίδα υποδοχής ή γραμματοθυρίδες κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλεια και το απόρρητο της αλληλογραφίας, και να εξυπηρετεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παροχή της καθολικής υπηρεσίας για το σύνολο των χρηστών της περιοχής.
Το τοπικό κατάστημα ή θυρίδα υποδοχής ή/και οι γραμματοθυρίδες των ανωτέρω περιπτώσεων δεν πρέπει να απέχουν πέραν των χιλίων (1.000) μέτρων από το σύνολο των κατοίκων της περιοχής.
Οι γραμματοθυρίδες εγκαθίστανται με δαπάνη των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
ο αριθμός τους είναι ίσος με τον αριθμό των κατοικιών που εξυπηρετούν και κάθε θυρίδα έχει ιδιαίτερη κλειδαριά,
είναι εύκολα προσβάσιμες από τους κατοίκους,
επιτρέπουν την εναπόθεση ταχυδρομικών αντικειμένων διαστάσεων τουλάχιστον 229mm x 324mm x 30mm,
η θυρίδα εισαγωγής (στόμιο) έχει ελάχιστη διάσταση ύψους 35mm και πλάτους 230mm και δεν κλειδώνει, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιοιείται από όλους τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
η κατασκευή της διασφαλίζει το απόρρητο της αλληλογραφίας και την ασφάλεια των αντικειμένων από τις καιρικές συνθήκες και κακόβουλες ενέργειες ανθρώπου χωρίς εργαλεία.
2.Η διανομή φακέλων ειδικής διαχείρισης και οίκοι δεμάτων στις ανωτέρω περιοχές γίνεται κατ’ οίκον ή με ραντεβού, σε τόπο και ώρα, που εξυπηρετεί και τους παραλήπτες, ύστερα από επικοινωνία με το ταχυδρομικό κατάστημα ή το ταχυδρομικό πρακτορείο.
3.Για την εγκατάσταση των νέων γραμματοθυρίδων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Με τη διασφάλιση της συνεργασίας και, ακολούθως, της έγγραφης σύμφωνης γνώμης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποβάλλεται από τον ΦΠΚΥ προς έγκριση στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατάσταση με τις νέες περιοχές εγκατάστασης γραμματοθυρίδων. Η κατάσταση αυτή θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
– Νομό, δήμο και περιοχή εγκατάστασης,
– ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες των νέων γραμματοθυρίδων,
– χάρτες με τη θέση των νέων γραμματοθυρίδων, οι οποίοι θα πρέπει να απεικονίζουν και την αντίστοιχη περιοχή εξυπηρέτησης.
– αριθμό θυρίδων,
– γεωγραφική κατανομή και πλήθος κατοίκων που αυτές εξυπηρετούν,
– συχνότητα εξυπηρέτησης,
– αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εγκατάστασης,
– έγγραφο που να βεβαιώνει τη σύμφωνη γνώμη των ΟΤΑ για τα ανωτέρω,
– βεβαίωση των ΟΤΑ ότι στις περιοχές που πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση δεν υπάρχει επίσημη οδοαρίθμηση και δεν υπάρχει προγραμματισμός για κάτι τέτοιο.
4.Για τυχόν μεταβολές στις περιοχές με τις ήδη υπάρχουσες γραμματοθυρίδες θα ακολουθείται διαδικασία αντίστοιχη με αυτή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
5.Η Ε.Ε.Τ.Τ. θα αποφαίνεται επί των σχετικών αιτημάτων του ΦΠΚΥ, με την έκδοση σχετικής απόφασης του αρμοδίου Αντιπροέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ.
6.Στο τέλος εκάστου έτους, ο ΦΠΚΥ υποβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Τ. αναλυτική κατάσταση των υφιστάμενων γραμματοθυρίδων με τα κάτωθι στοιχεία:
– Νομό, δήμο και περιοχή εγκατάστασης,
– ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες των νέων γραμματοθυρίδων,
– αριθμό θυρίδων,
– γεωγραφική κατανομή και πλήθος κατοίκων που αυτές εξυπηρετούν,
– συχνότητα εξυπηρέτησης,
– αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εγκατάστασης.
7.Ο ΦΠΚΥ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ώστε, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να εγκατασταθούν γραμματοθυρίδες ή να λειτουργήσει τοπικό κατάστημα ή θυρίδα υποδοχής στις ανωτέρω περιοχές. Μέχρι την εγκατάστασή τους, η ταχυδρομική διανομή παρέχεται από ταχυδρομικό διανομέα ο οποίος εκτελεί συγκεκριμένο δρομολόγιο σε ορισμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων των περιοχών αυτών και τη διασφάλιση της ασφάλειας των αντικειμένων και του απορρήτου της αλληλογραφίας.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ταχυδρομική διανομή από διανομέα με συγκεκριμένο δρομολόγιο σε ορισμένες ημέρες και ώρες δεν κρίνεται, από τους χρήστες, ικανοποιητική, παρέχεται η δυνατότητα στους κατοίκους των περιοχών αυτών, να τοποθετήσουν σε δημόσια οδό, εφόσον το επιθυμούν, προσωπικό γραμματοκιβώτιο, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο κατά τόπο ταχυδρομικό κατάστημα και την τοπική αρχή.
8.Ο ΦΠΚΥ καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε η εξυπηρέτηση ηλικιωμένων ατόμων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες των περιοχών αυτών, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταβούν στο προκαθορισμένο σημείο διανομής, να γίνεται στην οικία τους. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την ανικανότητα μετακίνησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι αυτά το οποία προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και θα υποβάλλονται στον ΦΠΚΥ. Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των δικαιολογητικών θα ορίζεται από τον ΦΠΚΥ και θα γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Τ.Τ.
9.Ανεξαρτήτως της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία αφορά στην υποχρέωση του ΦΠΚΥ για την παροχή της ΚΥ, όλοι οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών δύνανται να αναπτύξουν, για εμπορικούς σκοπούς, αυτοματοποιημένες θυρίδες ή θυρίδες υποδοχής στις οποίες να πραγματοποιείται η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες, εφόσον λάβουν κάθε απαραίτητη άδεια από τους αρμόδιους φορείς. Οι θυρίδες αυτές θα πρέπει, να διασφαλίζουν την ασφάλεια και το απόρρητο των ταχυδρομικών αντικειμένων και για την επίδοση δεμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων ειδικής διαχείρισης να πιστοποιούν την επίδοση στον παραλήπτη, εκδίδοντας κατάλληλο αποδεικτικό έγγραφο.
10.Επίσης, οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών δύνανται να αναπτύξουν βάση δεδομένων σε Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) για τη γεωκωδικοποίηση κτιρίων και κατοίκων στις περιοχές αυτές, ώστε να είναι δυνατή η κατ’ οίκον διανομή του συνόλου των ταχυδρομικών αντικειμένων και όχι μόνο των ειδικής διαχείρισης.
11.Ο ΕΛΤΑ υποβάλει στην ΕΕΤΤ στο τέλος εκάστου έτους αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία για τις ανωτέρω εξαιρέσεις, σε μορφή που θα συμφωνηθεί. Περιλαμβάνεται ειδική αναφορά στην πρόοδο εγκατάστασης γραμματοθυρίδων, ταχυδρομικών πρακτορείων, καταστημάτων ή θυρίδων υποδοχής στις περιοχές αυτές.

Δείτε εδώ όλη την απόφαση

ΠΗΓΗ ΑΡΘΡΟΥ: ΚΡΗΝΗ LIVE


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *