Σε εξέλιξη η διαδικασία για τις 12 θέσεις στο Δήμο Φαρκαδόνας

Η κατάθεση αιτήσεων έχει ξεκινήσει και οι επιτυχόντες θα υπογράψουν 3μηνες συμβάσεις εργασίας

Με δώδεκα νέους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου, τρίμηνης διάρκειας θα επανδρωθεί ο Δήμος Φαρκαδόνας, στο πλαίσιο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στη διάρκεια της τηλεσυνεδρίασης τα Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρκαδόνας που καθόρισε τις ειδικότητες για την αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών που παρουσιάζονται διανύοντας την άνοιξη.

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας τρίμηνης διάρκειας.

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α ́ 143) και της περ. ιε ́ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α ́234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την πρόσληψη 1 ΔΕ Οδηγού Φορτηγού Αυτοκινήτου, 2 ΔΕ Οδηγών Γεωργικών Ελκυστήρων, 5 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, που θα απασχοληθούν στην Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Φαρκαδόνας ενώ άλλες 4 θέσεις ΥΕ αφορούν την ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες στο σκέλος δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2020 για την υπηρεσία καθαριότητας, ενώ δεν επαρκούν για την υπηρεσία πρασίνου. Γι’ αυτό λοιπόν στην ίδια συνεδρίαση υπήρξε η τροποποίηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών.

Η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων ξεκίνησε στις 13 του μήνα και θα ολοκληρωθεί εντός 5εργάσιμων ημερών.

KRINI LIVE