Στα ΚΕΠ και στην ΠΕΤ η έκδοση καρτών μετακίνησης για ΑμεΑ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία για την ανανέωση των καρτών μετακίνησης έως την 31η Οκτωβρίου 2021

Ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων καθώς επίσης και από τα ΚΕΠ του Δήμου Φαρκαδόνας η χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021. Τα δελτία μετακίνησης θα χορηγούνται στους δικαιούχους από τη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και από  όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Π.Ε Τρικάλων μέχρι 31-10-2021.

Το Δελτίο Μετακίνησης θα ισχύει από την ημερομηνία εκδόσεως του μέχρι 31/12/2021.

Για την ανανέωση των δελτίων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν μαζί τους:

·         Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (χορηγείται από την Υπηρεσία), μέσα στην οποία θα εμπεριέχεται και η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής στην οποία ταυτόχρονα θα δηλώνεται η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

·         Το παλιό Δελτίο Μετακίνησης (πάσο).

·         Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ (ΚΕΠΑ, ΟΓΑ, Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε. και άλλων ασφαλιστικών φορέων), στην οποία θα αναγράφεται  απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και η χρονική διάρκεια ισχύος της (ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος ΑμεΑ από τον ΟΠΕΚΑ ή  προσωρινή – ισόβια  κάρτα  αναπηρίας  που έχει εκδοθεί  από  την  Πρόνοια  ή  απόφαση συνταξιοδότησης λόγω  αναπηρίας  διοικητικού  διευθυντή  ασφαλιστικού  φορέα ή ΕΦΚΑ).

·         Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής,

·         Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2019 ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται σε υποβολή  φορολογικής  δήλωσης (μόνο οι δικαιούχοι  δωρεάν  μετακίνησης  με  τα  αστικά  μέσα  συγκοινωνίας). Όσοι  όμως  από  τους  ανωτέρω  δικαιούχους  δεν  επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωσή τους, τη μετακίνηση με τα αστικά μέσα  συγκοινωνίας  του Νομού Λάρισας δεν  θα  προσκομίσουν  εκκαθαριστικό  σημείωμα  της  εφορίας.

·         Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον δύο πρόσφατες φωτογραφίες (ή τρεις όταν πρόκειται για ολικά τυφλούς, ή όσους έχουν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) και χρίζουν συνοδού).